KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

MİMARİN YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“Mimarin”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.

KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, teknik ve idari olarak korunacak ve muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, güncelliği sağlanacak, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar ve izinler sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin verilecektir.

Şirketimizin internet sitesi mimarinyapi.com.tr adresini ziyaret etmeniz durumunda, sitenin çalıştırılması ile birlikte pazarlama verileri kapsamında bazı çerez/cookie dosyaları bilgisayarınız veya telefonunuza indirilebilir ve burada kaydedilebilir. Bu dosyalar Mimarin, Facebook, Google Adwords, Google Maps, Doubleclick, Yandex dosyalarıdır. Pazarlama amacıyla reklam gösterimlerinin sağlanması için bu dosyalar kullanılmaktadır. Detaylı bilgi Çerez Politikasında bulunmaktadır.

İnternet sitemizdeki projelerimiz ve iletişim sayfalarında bulunan formlar aracılığı ve kimlik (ad, soyad) ve iletişim (telefon, e-posta) bilgileri alınmaktadır.

Bize açıkça onay vermeniz durumunda, şu an güncel olarak yürütülen veya gelecekte başlayacağımız projelerimiz ile ilgili ve sizi bilgilendirmek amacıyla tanıtım, organizasyon daveti, kampanya, duyuru, bilgilendirme mesajlarını, bize bildirmiş olduğunuz iletişim bilgilerini kullanarak, ticari iletişim ve pazarlama amacıyla, Mimarin’e ait proje@mimarin.com.tr e-posta hesabından mesaj göndereceğiz veya 0(232)446 0 406 müşteri hizmetleri telefon numarasından arayacağız. Size gönderilecek e-postalar tam künyesini ve bilgi güvenliği sertifikasını jetmail.com.tr adresinde görebileceğiniz Biotekno firmasının sunduğu hizmet aracılığı ile gönderilecektir. Mesajın iletilebilmesi amacıyla ad, soyad ve eposta bilgileriniz firmanın sistemine yüklenmektedir. Gönderilen mesajlar içerisindeki yönergeler kullanılarak istediğiniz anda iletilerin iptalini isteyebilirsiniz.

Merkez ofisimizi veya şantiyelerimizi ziyaretiniz sırasında, telefonla yaptığımız görüşmelerde, e-posta ile yaptığımız yazışmalarda veya internet sitesinde bulunan formlarda sizden talep ettiğimiz veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Prism CRM uygulamamızda kayıt altına alınmaktadır. Kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon, e-posta, adres), müşteri işlem (görüşme notları, sipariş ve talep bilgileri gibi), fiziksel mekân güvenliği (güvenlik kamera kayıtları), işlem güvenliği (internet erişim kayıtları), görsel ve işitsel kayıtlar (tanıtım, teslim veya şirketimizin düzenlediği organizasyon ve etkinlerde kaydedilen (fotoğraf veya video) veri gruplarında bulunan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Mimarin’den bir gayrimenkul almanız durumunda satış işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla satış sözleşmelerinde, vekaletlerde ve bununla ilişkili işlemlerde, kimlik (TC nüfus kimlik bilgileri), iletişim (telefon, e-posta, adres), müşteri işlem (fatura, ödeme planı bilgileri, senet, çek bilgileri, banka işlemleri ve ödeme dekontlarındaki bilgiler gibi) ile ilişkili kişisel verileriniz mevzuat gereği ve/veya mevzuata uygun olarak meşru menfaatimiz kapsamında işlenmekte ve mali müşavirimiz, özel entegratör, banka, noter ve tapu daireleri ile paylaşılmaktadır. Bu kayıtlar kanun gereği en az beş (5) yıl saklanmaktadır.

5651 sayılı kanun gereği merkez ofis veya şantiye ziyaretleriniz esnasında kullanacağınız internet erişimleriniz kayıt altına alınır. Bu kayıtlar kanun gereği en az iki (2) yıl saklanmaktadır.

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera sistemi ile 7/24 kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar otuz (30) gün saklanmaktadır. Belirtilenler dışında yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz. Kişisel verileriniz sadece hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilir ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK 5. Madde 1. fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız.

Ancak bilmeniz gerekir ki aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünüyerine getirebilmesi için zorunlu olması. d. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. işlenmişse bilgi talep etme,
c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e. KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e.) ve (f.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince taleplerinizi içeren ve internet sitesinde bulacağınız başvuru formunu açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte doldurarak şahsen, Mücibur Rahman Sk. No: 6/313, İzmiroğlu İş Merkezi, Konak İzmir veya bilgi@mimarinyapi.com.tr veya mimarinyapi@hs01.kep.tr adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (KEP, UETS) yolları ile göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu konuda bilgi almak için 0(232)446 0 406 müşteri hizmetleri numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

MİMARİN YAPI